Unveiling the mystery of the I Ching

 

64 hexagrams Volume I 

 

1.  Qian2

2.  Kun1

3.  Zhun

4.  Meng

5.  Xu

6.  Song

7.  Shi

8.  Bi3

9.  Xiao Chu 小畜

10.  Lu

11. Tai

12.  Pi

13.  Tong Ren 同人

14.  Da You 大有

15.  Qian1

16.  Yu

17.  Sui

18.  Gu

19.  Lin

20.  Guan

21.  Shi He 噬嗑

22.  Bi4

23.  Bo

24.  Fu

25.  Wu Wang 无妄

26.  Da Chu 大畜

27.  Yi1

28.  Da Guo 大過

29.  Kan

30.  Li