Unveiling the mystery of the I Ching

 

64 hexagrams Volume II 

 

31.  Xian

32.  Heng

33.  Dun

34.  Da Zhuang 大壯

35.  Jin

36.  Ming Yi 明夷

37.  Jia Ren 家人

38.  Kui 

39.  Jian3

40.  Xie

41.  Sun

42.  Yi4

43.  Guai

44.  Gou

45.  Cui

46.  Sheng

47.  Kun4

48.  Jing

49.  Ge

50.  Ding

51.  Zhen

52.  Gen

53.  Jian4

54.  Gui Mei  歸妹

55.  Feng

56.  Lu

57.  Xun

58.  Dui

59.  Huan

60.  Jie

61.  Zhong Fu 中孚

62.  Xiao Guo 小過

63.  Ji Ji 既濟

64.  Wei Ji 未濟